• 1) Name - Dr. Manisha G. Dunghav
  • 2) Age - 51yrs
  • 3) MCIM Registration Number - I-28458-1 A
  • 4) CCIM Registration Number - 159828
  • 5) Qualification - B.A.M.S MD (Ayurveda Samhita &Sidhanta) M.A (Sanskrit Vyakaran) PG DCR
  • 6) Date of Joining - 08/06/2022
  • 7) Address - House No. 80, Balaji Enclave, Arandia
  • 8) Mobile No. 9869516839
  • 9) Email Address - manisha.dunghav28@gmail.com
  • 10)Teacher Code – AYSS00673