Days10:00AM-11:00AM11:00AM-12:00PM12:00PM-1:00PM1:00PM-1:30PM01:30PM-2:30PM2:30PM-3:30PMM30:30PM-4:30PM
MondayAyUG-PV
(LH)
[A.P(M)]
Ay-UG-SAI
(L.H.)
[N.S.J.]
AyUG-RS
(P)
[N.G.]
LunchAyUG-SA1
(NLH)
[A.P(M)]
AyUG-KS
(P)
[B.G.]
AyUG- SN&AI
(NLH-T)
[M.G.]
TuesdayAyUG-SA1
(LH)
[MGD]
AyUG-PV
(LH)
[A.P.(F)]
AyUG-RS
(P)
[P.P.]
LunchAyUG-SA1(NLH)
AyUG –SN&AI(P)/
Extracurriculum
AyUG-KS
(P)
[B.G.]
PED/
Indoor-outdoor
games
WednesdayAyUG-RS
(LH)
[N.G]
AyUG- SA1
[LH]
[A.S]
AyUG-SN&AI
(LH)
[M.G.]
LunchAyUG-PV
(NLH)
[A.S.]
AyUG-KS
(P)
[B.G.]
AyUG-KS
(P)
[S.R.]
ThursdayAyUG-RS
(LH)
[A.J.]
AyUG- SA1
[NLH]
[A.P.(M)]
AyUG-KS
(LH)
[S.S.P.]
LunchAyUG-PV
(NLH)
[A.P.(F)]
AyUG-SN&AI
(LH)
[M.G.]
AyUG-RS
(P)
[YJP]
FridayAyUG-RS
(LH)
[P.P]
AyUG- SA1
(NLH)
[A.P.(F)]
AyUG-KS
(LH)
[P.N.]
LunchAyUG-KS
(NLH-P)
[S.R.]
AyUG-SN&AI
(NLH-T)
[M.G.]
AyUG-RS
(P)
[P.P]
SaturdayAyUG-RS
(LH)
[YJP]
AyUG-SA1
(NLH)
[A.S.]

AyUG-KS
(LH)
[S.S.P.]
LunchLibraryAyUG- SN&AI
(NLH-T)
[M.G.]
AyUG-RS
(P/NLH)
[N.G.]